اجاره وتخلیه مغازه

مغازه ای است که نزدیک به 20 ساله پیش به صورت دست نویس دادیم اجارهو فقط اجاره نامه دست نویس داریم طی چند سال مستاجر فعالیت داشتند. چندسال است که بسته است . چطورحکم تخلیه مغازه میتونم بگیرم ؟

10 دی 1399 181

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی