آیا پرونده حقوقی اداره کار مختومه میشود؟

با سلام و احترام. جلسه اول هیات حل اختلاف در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۸ تجدید جلسه شد. ایا اگر به جای فروردین و اردیبهشت ۹۹ به اداره کارنروم و اگر خرداد ۹۹ حضورا برم برای نوبت گرفتن جلسه دوم هیات حل اختلاف ایا مشکلی برای پرونده بنده ایجاد میشود ایا پرونده حقوقی بنده به دلیل تاخیر در نوبت گرفتن ازمسول مربوطه دراداره کار مختومه میشود؟

07 فروردین 1399 36
هیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی مطابق ماده 162 قانون کار کتبا دعوت می کنند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی