عدم انجام تعهد و چک بابت ضمانت عدم انجام تعهد

سلام ، شخصی طی قراردادی به بنده تعهدی داده است و از همین بابت به من یک چک سفید امضا بدون تاریخ و مبلغ بابت ضمانت داده است ، آیا اگر شخص به تعهد خود عمل نکند من می توانم چک را تاریخ بزنم و مبلغ آنرا درج کنم و مبلغ چک را وصول کنم ؟

15 خرداد 1400 181

سلام درود اگر در قرارداد و یا در متن چک قید شده باشد که چک بابت عدم انجام تعهد داده شده است شما نمی توانید اقدامی علیه متعهد انجام دهید مگر اینکه در مرحله اول انجام تعهد را در موعد مقرر از ایشان تقاضا کنید اگر تعهد را اجرا ننمودند باید عدم انجام تعهد را اثبات کنید و در مرحله آخر روی چک اقدام کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی