;
عدم اطلاع از طرح شکایت و صدور رای غیابی

سلام رایی صادره شده است در خصوص پرونده ام با موضوع نزاع دسته جمعی سال گذشته به دلیل بی اطلاع بودن از صادر شدن رای آیا رای قطعی شده است یا قابل تجدید نظر می باشد؟

20 تیر 1400 47

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی