عدم اطلاع از طرح شکایت و صدور رای غیابی

سلام رایی صادره شده است در خصوص پرونده ام با موضوع نزاع دسته جمعی سال گذشته به دلیل بی اطلاع بودن از صادر شدن رای آیا رای قطعی شده است یا قابل تجدید نظر می باشد؟

20 تیر 1400 131

سلام درود
در صورتی که در جلسه رسیدگی کیفری حضور نداشته اید و یا وکیل نفرستاده اید و رای دادگاه به شما ابلاغ واقعی نشده باشد می توانید از زمان اطلاع از وجود رای صادره نسبت به آن تقاضای واخواهی انجام دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی