آیا قبل از باز کردن مغازه باید حتما جواز کسب گرفت ؟

آیا قبل از باز کردن مغازه باید حتما جواز کسب گرفت ؟ یا اینکه مغازه باز بشه بعد صنف نامه بیاره بعد اقدام بشه و در طول اقدام صنف میتونه مغازه رو‌پلمپ کنه؟

23 مرداد 1401 10

سلام .اگر شخصی كه بخواهد شغلی ايجاد كند قبل از سپردن هر گونه تعهد، اجاره، يا خريد محل بايد برای گرفتن مجوز لازم به اتحاديه صنف مربوطه مراجعه و درخواست كتبی خود را تسليم نمايد. اتحاديه موظف است درخواست های رسيده برای اخذ جواز كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در دفتر مخصوص ثبت و رسيد آن را به متقاضی تسليم نمايد.
تاسیس هر نوع محل کسب و اشتغال به هر نوع کار فنی، مستلزم داشتن پروانه مربوط به آن است. پروانه کسب، اجازه ای است که طبق مقررات قانون نظام صنفی، به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه، به فرد مربوط برای محل مشخص یا وسیله کسب مشخص، داده می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی