تامین خواسته چیست و نحوه ی اعتراض به آن چگونه است

تامین خواسته چیست و نحوه ی اعتراض به آن چگونه است ؟ 

ما شما را در این مقاله با واژه ی تامین خواسته آشنا می کنیم و کاربرد آنرا در دعاوی حقوقی بیان می کنیم :
تامین خواسته در لغت به معنای امنیت ،ایمن سازی ،حفظو مراقبت و... می باشد 
لغت خواسته به معنای نظارت به موضوع دعواست 
بنابراین تامین خواسته در امنیت قراردادن موضوع دعوا می باشد .

خواهان می تواند با گرفتن قرار تامین خواسته امنیت دعوا را تامین می کند تا دعوی توسط خوانده از هرگونه اختفا و نقص در امان باشد .

با این کار از نقل و انتقال و یا مخفی نمودن موضوع دعوا توسط خوانده جلوگیری می شود . 

بطور مثال:  شما آپارتمانی را خریداری می کنید و پول آنرا هم پرداخت می کنید اما صاحب ملک قبلی سند آپارتمان را بنام شما نمی زند ،در اینجا شما باید جهت اینکه  فروشنده آپارتمان را به شخص دیگری نفروشد و سند آنرا به شخص دیگری منتقل نکند باید درخواست صدور قرار تامین خواسته بدهید تا از این عمل جلوگیری شود .  


چه زمانی باید درخواست   تامین خواسته داده شود ؟ 


زمانی که خواهان نسبت به موضوعی اقامه ی دعوی می کند تا زمان صدور حکم، مدت زمان طولانی سپری می شود در اینجا ممکن است خوانده دعوی اموالی را که در زمان اقامه ی دعوی موجود بوده و در مالکیت خوانده است را جهت فرار از دین به تملک فرد دیگری در آورد ،به همین دلیل برای حفظ حقوق خواهان دعوا قانونگذار این رویداد را پیش بینی نموده و صدور قرار تامین خواسته را در دستور کار قرار داده است .

مواردی که دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است در ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است که عبارتند از : 

دعوا مستند به سند رسمی باشد 
خواسته در معرض تعریض و تفریط باشد 
خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقدا به صندوق دادگستری بپردازد 
در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ،دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می باشد .
در مواردی که خواهان ادعا کند که مدیون (خوانده ) برای قرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد .


آثار تامین خواسته : 


به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تامین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص نسبت به بقیه ی طلبکاران اولویت دارد . 

نحوه ی اعتراض به تامین خواسته : 


خوانده به موجب ماده ی 16 قانون آئین دادرسی مدنی حق دارد ظرف ده روز به قرار تامین اعتراض نماید و دادگاه موظف است به این اعتراض رسیدگی نموده و تعیین تکلیف نماید . 

حال اگر اعتراض صورت پذیرد و قرار صورت گیرد و خواهان ذی حق شناخته نشود برای دریافت خسارت، خوانده ظرف 20 روز مهلت دارد  و اگر ظرف این 20 روز اعتراض خود را اعلام نکرد مبلغی را که قبلا به عنوان خسارت های احتمالی سپرده شده با درخواست خواهان به او بازگردانده می شود . 


دادگاه صالح جهت صدور تامین خواسته کدام است ؟ 


در صورتیکه درخواست صدور قرار  تامین خواسته قبل از اقامه ی دعوا صورت پذیرد (به استناد ماده ی 111 قانون مذکور ) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد .

اصولا هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد ،البته استثنائاتی وجود دارد مانند دعاوی مربوط به اموال غیر منقول که در محل وقوع آن مال طرح دعوی صورت می پذیرد  . 

پایان مقاله 
گردآورنده : سهیلا سیَر 

۵ / 4 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل