سفته حسن انجام کار چیست؟

سفته حسن انجام کار چیست؟


سفته حسن انجام کار یا سفته حسن ضمانت انجام تعهد در موردی کاربرد دارد که معمولا کارگر در زمان استخدام به کارفرمای خود برای حسن انجام کار میدهد که باید در این خصوص نکاتی رعایت شود مثلا در خود سفته ذکر شود که جهت حسن انجام تعهد است و در متن قراداد نیز به آن استناد شود و حتما یک نسخه از آن کپی شود یا با گوشی خود از آن عکس تهیه شود که در موارد اختلاف به آن استناد شود .

انواع سند تجاری 


سند تجاری دارای انواعی است یکی سند تجاری به مفهوم اعم و دیگری سند تجاری به مفهوم اخص ، که سند تجاری به مفهوم اخص شامل چک ، سفته و برات است .
هرچند که چک و سفته هر دو سند تجاری محسوب می‌شوند ولی از لحاظ ظاهری و مزایا با یکدیگر متفاوت می‌باشند .
چک سند تجاری و سند عادی لازم الاجراست یعنی شخص دارنده علاوه بر اینکه می‌تواند به دادگاه برای وصول آن مراجعه کند می تواند مستقیماً به اجرای ثبت مراجعه کرده ولی سفته سند لازم الاجرا نیست .

برای صدور سفته حسن انجام کار چه مواردی لازم است که رعایت گردد؟
سفته حسن انجام کار مانند سایر سفته ها شرایط شکلی یکسانی دارد ولی برای پر کردن آن باید به نکاتی توجه شود که بعداً در صورت وقوع اختلاف احتمالی مورد سو استفاده کارفرما از کارگر واقع نشود 
در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته ایم .

نکات مهم در پر کردن سفته حسن انجام کار ؛


نکته حایز اهمیت اینکه در قسمت تاریخ و سررسید سفته نباید تاریخ زده شود و در این قسمت باید عبارت سفته حسن ضمانت انجام تعهد با قید شماره و تاریخ قراداد ذکر شود .

نکته دیگر اینکه حتماً عبارت حواله کرد را خط بزنید و سفته را در وجه شخص معین صادر کنید و اسم دارنده سفته را قید نمایید .

نکته بعدی که باید خاطر نشان کنیم اینکه حتما در قرارداد کار به سفته حسن انجام کار اشاره شود و به طوری که شماره سفته در قرارداد کار وارد شود و در قراداد کار ذکر کنیم که سفته ای با فلان شماره به عنوان حسن انجام کار یا حسن ضمانت انجام کار داده شده است .


از نکات مهم دیگر اینکه حتما در قراداد کار به مواردی که کارفرما میتواند از آن استفاده کند اشاره شود ، مثلا این عبارت که «در صورت عدم انجام تعهد توسط کارگر  ، کارفرما میتواند از آن استفاده کند» درج شود .

باید توجه داشت که قبل از تحویل سفته حسن انجام کار به کارفرما یک کپی از آن تهیه شود یا با گوشی همراه خود از آن عکس بگیرید که بعده ها در صورت بروز اختلاف و در صورت تحویل ندادن آن توسط کارفرما ، کارگر بتواند از آن استفاده کند .


اگر کارفرما پس از وصول سفته و انجام تعهدات کارگر از استرداد آن خودداری کند کارگر چه اقدامی را میتواند انجام دهد ؟
کارگر اقدامی که میتواند انجام دهد این است که تحت عنوان خیانت در امانت شکایت کیفری مطرح کند یا تحت عنوان استرداد لاشه سفته دعوای حقوقی و دادخواست مطرح کند .
دعوای خیانت در امانت امکان پذیر است چرا که در ابتدا بنا بر استرداد سفته بوده است .


مجازات خیانت در امانت 


بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی

هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.نمونه شکواییه خیانت در امانت سفته حسن انجام کار

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

با عرض سلام و ادب

 به عرض می رساند اینجانب در تاریخ ... پس از تنظیم قرارداد کار با ...، جهت حسن انجام کار سفته ای به مبلغ ... ریال به کار فرمای خود به رسم امانت سپردم با گذشت مدت ... که مدت قرارداد کار فی ما بین بنده و ایشان به اتمام رسید اینجانب حاضر به تمدید قراردادم نشدم و سفته ی مذکور را مطالبه کردم لیکن مشتکی عنه از استرداد سفته سر باز زد و اذعان داشت که سفته به دلیل جبران خسارت های وارده نباید مسترد شود در حالی که خسارت های مد نظر ایشان واهی می باشد. اینجانب اظهار نامه ای به شماره ی ... و در تاریخ ... به ایشان ارسال کرده و استرداد سفته را مطالبه کردم اما مشتکی عنه پاسخی نداده و اقدامی جهت همکاری در رابطه با این موضوع با بنده انجام ندادند لذا با توجه ادله ی اینجانب شامل اظهار نامه و قرارداد تنظیم شده و شهادت شهود می باشد و همچنین با نظر به این که فعل ارتکابی مشتکی عنه وجد وصف مجرمانه ی خیانت در امانت می باشد با استناد به ماده ی ۶۷۳ ی قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های باز دارنده  تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان مورد استدعا می باشد.


نمونه رای خیانت در امانت سند تجاری خیانت در امانت نسبت به اسناد تجاری

درتاریخ : 1391/11/09 به شماره : 9109970223901310

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، خیانت در امانت، ضمانتخیانت در امانت، اسناد تجاری، ضمانت

چکیده رای

خرج کردن اسناد تجاری در صورتی مصداق خیانت در امانت است که به‌عنوان ضمانت (و نه دین) نزد شخص بوده باشد.

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم ر. فرزند ع. 58 ساله ، شغل خانه‌دار فاقد سابقه کیفری آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست شماره 5091 مورخه 21/10 /90 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی آقای ع. با وکالت آقای الف. و گزارش مرجع انتظامی و گواهی گواهان منعکس در پرونده و نیز مستندات ابرازی شاکی و با توجه به عدم حضور متهم در وقت رسیدگی دادگاه و عدم دفاع از خود و علی‌رغم ابلاغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی مبنی بر خیانت در امانت نسبت به شش فقره سفته محرز می‌باشد علی‌هذا به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل شش‌ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می‌باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 رئیس شعبه 1172دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین زاده

 

 

در پی واخواهی محکوم‌علیها، همین شعبه مجدداً به شرح ذیل مبادرت به اصدار رأی نموده است:

در خصوص واخواهی واخواه خانم ر. فرزند ع.  نسبت به دادنامه غیابی شماره 01896مورخه 13/12/90 صادره از شعبه1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به اتهام خیانت درامانت به تحمل شش‌ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات وکیل واخواه آقای ب.الف. (وکیل دعاوی) دلایل و مستنداتی که موجبات نقض دادنامه غیابی واخواسته را ایجاب نماید ارائه نگردیده علی‌هذا به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و اینکه اظهارات و دلایل واخواندگان و وکیل آنها (آقای الف.ی. وکیل دادگستری) را مقرون به واقع تشخیص و ضمن رد واخواهی واخواه نسبت به اصل محکومیت و قبول واخواهی نسبت به میزان محکومیت با رعایت مدلول ماده 22 قانون مجازات اسلامی و با توجه به کهولت سن و اوضاع و احوال خاص متهم با نقض مجازات حبس مذکور در دادنامه غیابی فوق‌الاشعار، وی را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس درحق صندوق دولت محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه1172دادگاه عمومی جزایی تهران – حسین زاده

رای دادگاه تجدید نظر

جدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت از آقای ب. نسبت به دادنامه شماره 566-25/6/91 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخوانده خانم ع. از حیث اتهام خیانت در امانت نسبت به شش فقره سفته الف. به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به نفع دولت محکوم شده‌اند که آقای ی. به علت قلت مجازات به رأی دادگاه اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظرخواهی رسیدگی نموده‌اند و تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به وکالت از خانم ر.م. نسبت به دادنامه مذکور که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 1896-13/12/90 صادره از شعبه 1172 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده‌اند و تجدیدنظرخواهی آقای الف. از باب فقدان ادله از سوی شکات بدوی بوده و تقاضای نقض دادنامه و برائت موکله را خواسته‌اند که پس از تجدیدنظرخواهی وکلای شکات بدوی و متهم تحقیقات مقدماتی و محکومٌ‌علیه دادنامه بدوی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و ابلاغ به آقای ی. وکیل آقای الف.الف. مبنی بر اینکه هرگونه دلیل و مدارک در اختیار دارند، ارائه کنند که از تاریخ ابلاغ لغایت صدور رأی مدرکی ارائه نشده است و از جهتی گواهان تعرفه شده در مرحله مقدماتی به حسن انجام کار اشاره کرده‌اند لیکن دلیلی که قناعت حاصل کند، ارائه نشده است و صرفاً به حسن انجام تعهد اکتفا کرده‌اند و در مقابل وکیل خانم ع. مدعی شده‌اند بابت بدهی بوده است و در متن سند تجاری ضمانت و یا حسن انجام تعهد قید نشده است و مدرک دیگری دال بر حسن انجام تعهد باشد ارائه نمی‌شود و از باب قانون تجارت هر کسی دارنده سند تجاری یا دارنده سند در وجه حامل باشد ذی‌حق می‌باشد مگر اینکه دلیلی ارائه کند که در مانحن‌فیه از سوی تجدیدنظرخواه آقای ی. وکیل الف.الف. ارائه نشده و از سوی تجدیدنظرخواه دیگر آقای الف. به مدیون اشاره می‌کنند و بیان کرده‌اند شکاه بدوی و محکوم‌له دادنامه به موکله بدهکار می‌باشد که دادگاه با توجه به بررسی و ملاحظه اوراق قضایی و بررسی به عمل آمده از سوی آقای ی. وکیل الف. دلیلی که موجبات تشدید را فراهم کند، ارائه نشده و از جهتی اثبات حقانیت موکل او را بیان کند و در پرونده مشهود نمی‌باشد لیکن تجدیدنظرخواهی الف. به وکالت از خانم ع. مبنی بر طلب‌کار بودن و دارنده بودن سند تجاری با قبول اعتراض و رد اعتراض آقای ی. به استناد جز 4 از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی رأی بر برائت خانم ع. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 39دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

رضائی ـ شفیعی خورشیدی

۵ / 4.63 (از مجموع 4 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل