چک برگشتی در قانون جدید

چک برگشتی در قانون جدید


بعد از وجه نقد چک یکی از رایج ترین اسناد تجاری است که بسیار در معاملات کاربرد دارد و به جای وجه نقد از آن استفاده می شود ،و شخصی که چک در وجه او صادر شده پس از مراجعه به بانک  می تواند وجه مورد نظر خود را از بانک دریافت نماید  و یا با پشت نویسی، چک را به شخص دیگری واگذار نماید .
از منظر حقوقی چک دارای دو حالت می باشد:

  • چک حقوقی
  • چک کیفری

تفاوت بین چک حقوقی و کیفری چیست ؟


تفاوت اصلی بین چک حقوقی و کیفری در این است که در چک های حقوقی اصولا شدت عملی از سوی مقام قضایی دادگاه به شخص صادر کننده ی چک اعمال نمی گردد و حبس یا مجازات دیگری هم در پیش رو ندارد ، اما با توجه به ماده 2  قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی پس از پرداخت وجه چک و یا  با دادن دادخواست اعسار به قسط بندی وجه چک محکومیت وی پایان می یابد .

اما درمقابل چک های کیفری : آن دسته از چک هایی اند که محکومیت های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است و با تنظیم دادخواست و شکایت کیفری فرد با تفهیم اتهام و حضور در دادگاه مواجه می شود و زندانی می گردد،  همچنین با توجه به مبلغ چک  به مجازات حبس تا 2 سال محکوم می گردد .

مجازات در نظر گرفته شده برای چک برگشتی چیست؟


ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 82 چنین می دارد : چنانچه مبلغ مندرج در چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم خواهد شد.

چنانچه از 50 میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از1 تا 2 سال محکوم خواهد شد و همچنین به مجازات محرومیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال  محکوم می گردد.

چنانچه مبلغ مورد نظر از 10 تا 50 میلیون ریال باشد به حبس از 6 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد  .

مطابق ماده 10 قانون مذکور : هرکسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود چک صادر نماید به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد .


در چه شرایطی فرد با صدور چک بلامحل  مورد تعقیب کیفری قرار  نمی گیرد ؟


در صورتیکه چک مدت دار باشد : بدین معنی که تاریخ دقیق وصول چک  روز ؛ماه، سال  آن دقیق مشخص باشد .

در صورتیکه چک سفید امضاء باشد : یعنی صادر کننده چک بدون قید تاریخ ونام دارنده ،فقط برگه ی  چک را امضاء کرده باشد .

در صورتیکه چک بدون تاریخ صادر شود : این شرایط منوط به اثبات صادرکننده چک می با شد ،اگر بدون تاریخ صادر شود قابل تعقیب کیفری نمی باشد .

اگر منشاء صدور چک تضمین انجام تعهدی باشد قابل پیگرد کیفری نیست : یعنی در خرید خانه بنگاه دار برای اطمینان از حضور فروشنده جهت سند زدن بنام مشتری از فروشنده چکی را برای همین دریافت کند و در واقع صادر کننده ی چک بدهیی به ازای مبلغ چک ندارد .

هرگاه چک بابت معاملات نامشروع و ربا صادر شود .

نحوه ی برگشت زدن چک چگونه است ؟


در صورت عدم وصول چک باید شرایط زیر را برای برگشت زدن چک رعایت کنید :

1-    شعبه ی بانکی را که چک را در آنجا برگشت می زنید باید در شهر محل اقامت شما باشد .

2-    زمان برگشت چک برای هر دو دعوی چه کیفری و چه حقوقی بسیار مهم است.

3-    تمامی مشخصات دارنده ی حساب و صادرکننده و نام امضاء کننده و اگر حساب مورد نظر حقوقی باشد (گواهی عدم پرداخت )مهم است.

4-    اگر موجودی شخص کمتر از مبلغ مندرج باشد ،باید از بانک گواهی عدم پرداخت جهت کسری مبلغ دریافت کنید.

 حداکثر مدت اعتبار یک برگه ی چک چقدر است ؟


بر اساس مفاد ماده ی 6 قانون چک مصوب 97حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت 3 سال است و دارنده ی چک باید سر رسید چک های خود را نهایتا تا 3 سال تعیین کند در غیر اینصورت از این تاریخ به بعد مشمول این قانون نمی گردد.  

۵ / 5 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل