قوانین همجنسگرایی در ایران چیست؟

وضعیت همجنسگرایی در قوانین ایران

یکی از موضوعات جزائی که از دیربازمورد توجه ادیان و قانونگذاران بوده است موضوع همجنس گرایی بین مردان وزنان می بلشد.همجنس گرایی با میل برقراری رابطه عاطفی یا جنسی درماده237قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392جرم انگلاری شده است که در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

مفهوم همجنس گرایی

هجنس گرایی یا هموسکشول((Homosexual))ازترکیب2کلمه«همجنس»و«گرا»می باشد.

کلمه همجنس به معنای دوچیزی که از یک جنس ساخته شده اند و یا دوچیز که دارای صفات و روحیات یکسانی هستند،می باشد و کلمه گرا به معنای گرایش،تمایل،رغبت بوده در نتیجه می توان گفت کلمه همجنس گرایی به معنای تمایل ورغبت عاطفی ویا جنسی بین2جنس همسان می باشد در این حالت باید توجه داشته باشیم که مفهوم همجنس گرایی را باهمجنس بازی یکی ندانیم چراکه همجنس بازی برپایه روابط عاطفی برقرار

نشده است  بلکه برقراری رابطه جنسی با همجنس است که رکن اصلی برقراری این ارتباط می باشد.درصورتی که در همجنس گرایی گرایش عاطفی محض، ملاک تشخیص این رابطه است هرچند که در این میان رابطه جنسی هم صورت میگیرد.

بررسی همجنس بازی در قوانین ایران

ماده237قانون مجازات اسلامی بیان داشته است«:همجنس گرایی مذکربه غیراز لواط و تفخیذ(قرار دادن آلت بین ران و نشیمنگاه) از قبیل تقبیل(بوسیدن)و ملاسه(لمس کردن)که از روی شهوت باشد،مجازات آن31الی 74ضربه شلاق تعزیری درجه شش می باشد هچنین این ماده در خصوص روابطه مؤنث نیز حاکم خواهد بود و حکم این ماده شامل مواردی که شرعا مستوجب حد است،نخواهد شد.»

نکته حائزاهمیت در خصوص ماده فوق ذکر اصلاح همنجس گرایی در متن قانون است موضوعی که تا کنون در هیچ یک از قوانین جزایی قبل از سال92بیان نشده بود و تنها قانون گذار مصادیقآن را بیان کرده بود.

اما موضوع مهمی که دراین میان مطرح است که قانون گذار تنها بیان کرده است»تقبیل(بوسیدن)و ملاسه(لمس کردن)از روی شهوت...»و هیچ گونه معیاری برای تشخیص آن بیان نکرده است در واقع نمی توان فرق بوسیدن یا لمس کردن از روی شهوت را با بوسیدن یا لمس کردن از روی خوشحالی یا ناراحتی یا هیجان...تشخیص داد و این خودیک ایراد  بزرگ است.

قانون گذار تا قبل از سال 1392و تصویب قانون مجازات جدید بطور کلی نهادی تحت عنوان همجنس گرایی را قبول نداشت و این موضوع با بررسی مواد قانون مجازات سال1370تائید خواهد شد چرا که در تمامی موارد تنها از کلمه همجنس بازی سخن به عمل آورده شده بود و هانطور که می دانیم فرق بسیاری میان همجنس بازی و همجنس گرایی است و این موضوع در قانون جدید دستخوش تغییراتی شد و قانون گذار به نوعی تصریحی به نهاد همجنس گرایی داشته است به عنوان مثال در ماده127سابق قانون گذار بیان کرده بود)):مساحقه،همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.))ولی در قانون جدید با حذف واژه همجنس بازی درماده238قانون مجازات1392بیان داشته)):مساحقه عبارت است از این که انسان مؤنث،اندام تناسلی خودرا به اندام تناسلی همجنس خودقرار دهد.))

حم دخول کامل بین دوهمجنس

در قانون سابق در مواد109،110،11مجازات فاعل و مفعول در لواط را اعدام می دانست اما قانونگذار در قانون جدید میان مجازات فاعل و مفعول تفکیک قائل شده است و در ماده234قانون مجازات اسلامی تنها در صورتی مجازات اعدام را برای فاعل در نظر گرفته است که یکی از شرایط(عنف،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان)محزر شود در غیر این صورت فاعل محکوم به مجازات100ضربه شلاق خواهد شداما در خصوص مفعول حتی در صورتی که شرایط احصان وجود نداشته باشدهم مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.درخصوص اصطلاح«احصان»باید بیان داشت که براساس تبصره ماده234 قانون مجازات اسلامی محصن کسی است که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و همچنین در حالی که بالغ و عاقل است از طریق قُبُل(واژن)باهمان هسر در حال بلوغ رابطه نزدیکی کرده باشد و هر زمانی که بخواهد این امکان برای وی از همان طریق مسیر باشد

۵ / 4.83 (از مجموع 3 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل