ساعت کار در قانون چقدر است؟

از جمله موارد موجب اختلاف بین کارفرما و کارگران و کارمندان ساعت کاری می باشد. ساعت کار مشخص و تعریف شده ،می تواند موجب شود که کارگران و کارمندان از انجام کار بیش از حد که موجب تضییع حقوق آنها می شود و یا از انجام کوتاهی در وظایف خود که موجب تضییع حقوق کارفرما می شود جلوگیری نماید.

تعریف ساعت کار در قانون

ماده ۵۱ قانون کار:

«ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد...»
همان طور که از نص قانون بر می آید منظور از ساعت کار مدت زمانی است که کارگر در کار و کارگاه سپری می کند.
البته باید توجه کنیم که کارگر در قبال کاری که انجام می دهد حق السعی میگیرد (مطابق ماده ۲ قانون کار) پس می‌توانیم بگوییم که منظور از مدت زمان، زمانی مشخص می باشد که کارگر در کارگاه مشغول به کار است و شامل کل زمان اشتغال به کار کارگر در کار یا کارگاه نمی باشد و گاه این زمان می‌تواند بیشتر باشد.
و همچنین منظور از ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو و تلاش خود را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد و کار مورد نظر او را انجام میدهد و زمان‌های دیگر همچون زمان استراحت، زمان خوردن غذا، خواندن نماز و‌... شامل ساعت کاری نمی شوند.
البته مشاغلی وجود دارند که در زمانی که کارگر مشغول به کار نمی باشد نیز جز ساعت کاری او محسوب می‌شوند همچون مشاغل تعمیراتی، امداد و نجات،در این مشاغل درست است که کارگر مشغول به کار نمی باشد اما در حقیقت نیرو و توان خود را در اختیار کارفرما قرار داده است و منتظر ارجاع کار به او از طرف کارفرمای خود می باشد که در این مواقع که کارگر مشغول به کار نمی باشد نیز برای او ساعت کاری محسوب می شود.
همچنین زمان هایی که معلمان و مربیان در بین کلاس های تدریس خود استراحت می کنند نیز جزء ساعت کاری آنها محسوب می شود.

ساعات کار روزانه کارگران

ماده ۵۱ قانون کار 

«... به غیر از‌ مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.
‌تبصره ۱ - کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر‌روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.
‌تبصره ۲ - در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و‌فصول مختلف تنظیم نماید.»
مطابق این ماده اگر تعداد روزهای هفته که شامل شش روز می باشد (چون مطابق ماده ۶۲ قانون کار روز جمعه روز تعطیل می باشد و کارگران ماندن و انجام کار نمی باشند و البته دستمزد خود را دریافت می نمایند)  را بر ۴۴ ساعت تقسیم کنیم حدود ۷ ساعت ۲۰ دقیقه خواهد شد پس می توانیم بگوییم مدت زمانی که کارگر موظف به انجام کار روزانه میباشد ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه است.
البته طبق ماده ۵۱ قانون کار مدت زمانی که کارگر برای کارفرما در طول روز کار میکند می ‌تواند از ۸ ساعت نیز بیشتر شود و در گوشی دیگر کمتر است این مدت باشد البته به شرطی که کل زمان کار کارگر در طول هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

ساعت کار ماهانه کارگر

محاسبه این ساعت با توجه به توضیحات ساعت کار روزانه بسیار آسان می باشد و باید توجه شود که در هر ماه روزهای تعطیل شامل جمعه‌ها و تعطیلات رسمی و همچنین ۱۱ اردیبهشت که روز کارگر است، میباشند.
پس بعد از کسر روزهای تعطیل از کل روزهای ماه و ضرب آن در ساعت کاری روزانه که ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه می باشد به زمان مورد نظر یعنی ساعت کار ماهانه کارگران خواهیم رسید.

حداکثر ساعت کار

ماده ۵۹ قانون کار

در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
‌الف - موافقت کارگر
ب - پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
‌تبصره - ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (‌مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).
مطابق این ماده در مورد جای کار اضافی نیاز به موافقت کارگر می باشد همچنین به ازای هر ساعت کار باید ۴۰ درصد اضافه و مزد ساعت کاری به کارگر پرداخت شود.
باید به این نکته توجه کرد که به جای کار اضافی مطابق ماده ۶۱ قانون کار به کارگران شب کار و کارگرانی که شامل کارهای خطرناک و سخت و زیان آور می باشند ممنوع است.

حداقل مجاز ساعت کاری

در مورد حداقل ساعت کاری در قانون کار و کارگران می توانند به هر مقدار که بین خود و کارفرما توافق شده باشد به کار بپردازند البته در این مورد باید به ماده ۳۹ قانون کار توجه کرد. که مطابق این ماده مزد و مزایای  کارگر مورد نظر یعنی کارگری که کمتر از ساعت کاری مشغول به کار می باشد،نسبت به زمانی  که مشغول به کار است محاسبه می شود‌.
و نکته پایانی اینکه سقف ساعت کاری در مورد مشاغل سخت و زیان آور متفاوت می باشد که مطابق ماده ۵۲ قانون کار این سقف کاری شامل ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته می باشد. و همچنین مطابق ماده ۶۱ قانون کار اجرای اضافه کاری به همچین مشاغلی ممنوع است.

۵ / 0 (از مجموع 0 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

سوال حقوقی