تبدیل تعهد مستند دادگاه چکی بوده که جعلی بودن آن در دادگاه کیفری اثبات شده باید چکار کنم؟

با سلام. من بابت تسویه یک قرارداد چکی را که صادرکننده آن شخص ثالثی بود دریافت کردم و رسیدی را مبنی بر دریافت چک ارائه کردم. چک پاس نشد. دادخواست ایفای تعهد قراردادی مطرح کردم اما حکم قطعی صادر شد که تبدیل تعهد انجام شده است-مهر سال 1397. حال اثبات شده که چک جعلی بوده است. بابت این موضوع نیز حکم کیفری قطعی وجود دارد. با توجه به اینکه تبدیل تعهد با یک چک جعلی صورت گرفته، با وجود حکم قطعی دادگاه حقوقی چگونه میتوانم نسبت به ایفای تعهد مجددا اقدام کنم؟ لطفا در صورت امکان بر اساس مواد قانونی پاسخ فرمائید.

10 اسفند 1398 102

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی