مواد مخدر

سلام برادرم را به جرم حمل مواد مخدر دستگیر کردند ایا می تواند تا وکیلش نیومده حرفی نزنه ؟

17 فروردین 1399 103

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی