تخفیف

محکوم به ا سال حبس شده بودم در جرم عمدی الان بهم تخفیف دادن شده ۶ ماه می توان به جای حبس مجازات جایگزین بهم بدهند ؟

17 فروردین 1399 65

سلام در مجازاتهای حبس با مدت شش ماه امکان مجازات جایگزین هست اما در مواردی به استناد ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی برای اقدام علیه امنیت داخلی کشور نمی توان مجازات جایگزین حبس کرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی