تخفیف

محکوم به ا سال حبس شده بودم در جرم عمدی الان بهم تخفیف دادن شده ۶ ماه می توان به جای حبس مجازات جایگزین بهم بدهند ؟

19 فروردین 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی