سربازی

حین خدمت سربازی زمین خوردم و دچار پارگی مینیسک شدم. میشه اقدام کرد برای جانبازی

22 فروردین 1399 85

جانباز: به كسی اطالق میشود كه سالمتی خود را در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی و كیان
جمهوری اسالمی ایران ، استقالل و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقالب و اشرار از دست داده و
به اختالالت و نقصهای جسمی یا روانی دچار شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی