نداشتن مال

با سلام با توجه به وضعیت اقتصادی الان، اعسار چکهای حقوقی راحت تر پذیرفته میشه ؟ باتوجه به نداشتن هیچ گونه مالی ؟

22 فروردین 1399 48

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی