ورثه

آیابعد از وفات زوجه مهریه اش نیز به همراه سایر اموال به ارث می رسد یا خیر ؟

11 اسفند 1398 14
با سلام
مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره تکلیف به پرداخت دارد و اگر زن در زمان حیات مهریه خود را از زوج نگرفته باشد این حق به ورثه آش می رسد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی