آیا مهریه به ارث میرسد؟

آیابعد از وفات زوجه مهریه اش نیز به همراه سایر اموال به ارث می رسد یا خیر ؟

11 اسفند 1398 63
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی