خرید

سلام. اگر من یک قطعه زمین در هنگام حیات پدرم از ایشان بخرم یعنی معامله تحت عنوان بیع است و در پشت قول نامه تعهد داده باشم که این زمین را به عنوان سهم الارث خود دریافت نمودم و بعد از مرگ پدرم هیچ ادعای ارثی نداشته باشم. با توجه به این که ارث اصلا در هنگام حیات پدر موضوعیت ندارد ایا این تعهد نافذ است و من نمیتوانم بعد از مرگ او از ماترک پدرم ارث ببرم یا این که این تعهد باطل بوده و من میتوانم ارث بگیرم؟

22 فروردین 1399 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی