شکایت

با سلام یک ملکی رو بانک مورد مزایده قرار داده بدون اطلاع محکوم علیه و بدون نصب آگهی فروش در ملک آیا امکان ابطال یا طرح شکایت از مزایده وجود دارد در واقع بانک موظف بوده محکوم علیه رو از مزایده با خبر کنه یا خیر ؟

22 فروردین 1399 60

در صورت عدم رعايت قوانین اجراي احكام و شرايط مزايده قابل ابطال است ولی اگر مقررات و قوانین رعایت شده باشد خیر

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی