تصرف حیاط توسط یکی از مالکین آپارتمان چه اقدامی برای جلوگیری انجام دهیم؟

یک سال پیش واحد اپارتمانی خریداری کرده ام. همسایه واحد همکف حیاط را تصرف غیر قانونی کرده است.(حیاط جز مشاعات است.) برای پس گرفتن چکار کنیم؟

11 اسفند 1398 48

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی