دعوا

سلام.پسر خاله بنده با یک نفر دعوایش شده و بینیش شکسته چطور میتوانم از او شکایت کنم هیچ نام و نشانی هم از او نداریم

23 فروردین 1399 69

سلام با عنوان اتهامی ایراد صدمه بدنی عمدی از فرد ناشناس می توانید شکایت نمایید ولیکن جهت احضار و تفهیم اتهام نیاز به حضور آن فرد می باشد و دادسرا تا جایی که بتواند تحقیق می نماید ولیکن اگر مشخصات فرد متهم یافت نشود شکایت رد می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی