ازچه راههایی میتوان تعداد املاک متوفی را متوجه شویم؟

ازچه راههایی میتوان تعداد املاک متوفی و آدرس و پلاک ثبتی درسند بنام پدر مرحوم زوج را برای توقیف مال الترکه از بابت دریافت مهریه اقدام کرد؟

11 اسفند 1398 77

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی