تنفیذ معاملات فضولی

سلام. شخصی سالها قبل بدون وکالت از مالک زمین ملک ایشان را به صورت فضولی می فروشد . جدیدا شخص فضول از مالک همان زمین بابت همان ملک وکالت فروش می گیرد ولیکن در وکالت فروش هیچ اشاره ای به تنفیذ معامله قبل نشده است آیا صرف این وکالت فروشی که شخص فضول از مالک زمین گرفته است معامله قبلی تنفیذ شده است ؟ ( تاریخ وکالت فروش موخر بر تاریخ قولنامه است ) تشکر

24 فروردین 1399 63

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی