تعهد بیمه گر نسبت به پرداخت هزینه های حادثه ؟

اگر در بيمه کار آفرين حادثه اي رخ دهد مثلاً دست يا پاي تان بشکند تا سقف چند ميليون تومان کمک هزينه درماني مي پردازد ؟ چگونه ؟

11 اسفند 1398 170

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی