قرارداد

سلام. قراردادی در قالب ماده 10قانون مدنی تنظیم شده است که طرف اول قرارداد متعهد شده است که دو دانگ از ملک خود را به طرف دوم قرارداد به عنوان حق الزحمه انتقال دهد . وطرف دوم قرارداد هم متعهد شده است که کلیه امور حقوقی وثبتی ملک مذکور را انجام دهد و حقوق مالکانه طرف اول را احقاق کند . درقرار داد ذکر شده است که قرارداد در قالب عقد لازم تنظیم شده است و طرفین و وراث آنها ملزم به رعایت مفاد آن هستند . آیا این موضوع که بعد از فوت طرف اول وراث او ملزم به رعایت مفاد قرارداد( انتقال دو دانگ از ملک ) هستند بر خلاف قوانین آمره نیست ؟؟ ممنون

25 فروردین 1399 73

سلام
اگر تعهد انجام شده است متعهد له ذيحق در انتقال دو دانگ خواهد بود اگر در حين انجام عمل متعهد طرف قرار داد فوت كند باز خللي به اصلا توافق و قرار داد وارد نيست و اين موضوع بر خلاف قوانين موجد حق و قوانين آمره نيست و مطابق با ماده ١٠ قانون مدني و اراده طرفين صورت گرفته

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی