سند دار کردن ملک

پدر من ۳ دنگ خونرو بنام من کرده بود وسه دنگ رو به مامانم به عنوان ارث به اسممون کرده بود والان تمام خونرو پدرم به من طی قولنامه فروخته با ارزش ریالی.ومن من اقدام به سند کردم از طریق ادلره مسکن واداره ثبت اسناد وموفق به دریافت سند ملک بطور شش دانگ شدم ،ایا مادرم یا پدرم میتواند سند بندرو باطل کنند وملک بندرو از من بگیرند؟

27 فروردین 1399 67

سلام
اگر پدر در زمان حيات ملك را به صورت سه دانگ ، سه دانگ بنام شما و مادرتان نموده و بعد مدتي همان را شش دانگ بنام شما واگذار نموده نسبت به سه دانگ معامله فضولي است چون قبلا به مادر شما (همسرش ) فروخته و ديگر مالكيتي ندارد و اخذ سند توسط شما از سند مالكيت سه دانگ را زايل نمي كند مگر مادر ان انتقال را تاييد كرده باشد كه در اينصورت اخذ سند صحيح است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی