نحوه صدور بارنامه به تقاضای شخص

اگر بارنامه بنام شخص حقیقی صادر شود و بنام شرکت نباشد مورد قبول واقع می شود؟

11 اسفند 1398 95

سلام
نام شخص تفاوتی برای صدور بارنامه ندارد در صورت عدم تحویل بار فقط شخصی که بارنامه به نام اوست حق پیگیر و شکایت دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی