نحوه صدور بارنامه به تقاضای شخص

اگر بارنامه بنام شخص حقیقی صادر شود و بنام شرکت نباشد مورد قبول واقع می شود؟

11 اسفند 1398 89

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی