آیا فاکتوری که فاقد اسم شخص و تاریخ است قابل ارائه در دادگاه می باشد؟

اگر فاکتوری فاقد مشخصات فروشنده از قبیل کدملی و نام خانوادگی باشد موجب عدم قبول در زمان رسیدگی می شود ؟

11 اسفند 1398 111

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی