حقوقی

وقتی یه پسر زودتر از پدرش بمیرد اموال بین پدر و فرزندانش به چه صورت تقسیم میشود

28 فروردین 1399 164

قبل از پاسخ به سوال شما باید گفت که پرسش شما دارای ابهامات زیادی است ولی به صورت کلی عرض می شود چنانچه فرزندی قبل از پدر فوت شود و دارای فرزند و همسر نباشد بالتبع ماترک فرزند متوفی به پدر و مادر وی میرسد.
در حالتهای دیگر چنانچه فرزند متوفی دارای فرزند و همسر باشد و یا آن که مادر وی فوت نموده باشد دارای شرایط خاص خود می باشد که نیاز به صراحت پرسش شما دارد علی ایحال مطلب به صورت کلی خدمت شما عرض شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی