گرانفروشی

من داروخانه دارم تعزیرات اومده بازرسی بدون در نظر گرفتن فاکتورها منو بابت قیمت الکل جریمه کرده باید چیکار کنم؟

28 فروردین 1399 180

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی