خانواده

میزان نفقه یک زن چگونه تعیین می شود لطفا راهنمایی نمایید.

28 فروردین 1399 63

میزان نفقه توسط کارشناسی که توسط دادگاه انتخاب می شود بنا بر شان و منزلت زن و نیازهای وی از قبیل مسکن و خوراک و پوشاک و غیره تعیین می گردد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی