خانواده

سلام شوهرم مرا کتک می زند و مرتب به من تهمت میزنه می توانم از ایشان شکایت کنم .

29 فروردین 1399 78

مطابق ماده 1115قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند‌و در صورت ثبوت مظنه ضررمزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل
مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود بنابراین چنانچه برای دادگاه این موضوع را اثبات نمایید طبق این ماده حکم داده خواهد شد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی