منع اشتغال زن

سلام من در یک اداره مشغول به کار هستم شوهرم میگه می خواهد نامه منع اشتغال برای من بگیره آیا می تواند.

29 فروردین 1399 62

با توجه به صراحت قانون برابر ماده 1117 قانون مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند با توجه به شغل اداری شما منعی برای اشتغال نخواهد بود.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی