اختیار منزل زوجه

سلام من میخواهم ازدواج کنم ولی نمی خوام با شوهر از این شهر برویم و یا مرا مجبور کند می توانم شرط بگذارم

29 فروردین 1399 64

قانون مدنی در ماده ۱۱۴۰ خود آورده زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد بنابراین شما در عقدنامه شرط تعیین منزل را برای خود قرار دهید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی