فریب شوهر

شوهر من قبلا ازدواج کرده بود و به من نگفته بود می تونم شکایت کنم

29 فروردین 1399 54

اگر زوج سابقاً ازدواج کرده باشد ولی به استناد شناسنامه جدید که مشخصات همسر سابقش در آن منعکس نمی‌باشد خود را مجرد معرفی و ازدواج نماید، عمل وی مصداق فریب در ازدواج است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی