تنظیم قرارداد

سلام . آیا این امکان وجود دارد که قراردادی تنظیم کرد که در ازای کاری که برای شخصی انجام می شود ایشان هم به جای اجرت ملزم به انتقال ملک خود شود . واگر هم طرف مقابل در حین انجام کار خدای نکرده فوت کرد ورثه او ملزم به انتقال ملک طرف قرارداد بشوند ؟؟ ممنون

29 فروردین 1399 63

سلام
کاربر محترم در قالب عقد جعاله امکان دارد شما عملی را انجام و دستمزد دریافت کنید و‌جز شروط ضمن عقد توافق می کنید مثلا ارزش دو دانگ از ملک طرف قرار داد به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان می باشد که به عنوان دستمزد پرداخت نماید و وی مکلف است به انتقال سند خواهد بود در این حالت اگر شخص متعهد فوت نماید ورثه ملزم به انتقال سند است مشروط بر اینکه عمل و کار مورد نظر انجام شده یا در حال انجام باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی