توقیف ملک

آیا می توانم ملک متعلق به شوهرم را بابت مهریه توقیف نمایم.

29 فروردین 1399 56
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی