توقیف ملک

آیا می توانم ملک متعلق به شوهرم را بابت مهریه توقیف نمایم.

29 فروردین 1399 67

سلام چنانچه یک ملک ایشان به عنوان مسکن مورد نیاز داشته باشند مستثنیات محسوب شده و قابل توقیف نمی باشد ولیکن اگر ملک دیگری داشته باشند می توانید نسبت به توقیف ملک اقدام نمایید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی