توقیف ملک

ما یک خانه خریدیم سند نزدیم فروشنده بدهکار بوده بانک ملک را توقیف کرده چه کار کنیم

29 فروردین 1399 60

سلام می توانید دادخواست اعتراض ثالث به عملیات اجرایی را در شعبه ای که ملک توقیف شده مطرح نمایید در صورت اثبات و احراز معامله فی مابین از ملک رفع توقیف می گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی