کتک زدن

شوهرم مرا کتک زده است ولی اثری نداشته و شاهد ندارم میتونم شکایت کنم

29 فروردین 1399 53

در صورتی که شاهد و مدرک نداشته باشید نمی توانید این موضوع را اثبات نمایید و اینکه آثاری هم برای معرفی به پزشکی قانونی وجود ندارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی