;
کتک زدن

شوهرم مرا کتک زده است ولی اثری نداشته و شاهد ندارم میتونم شکایت کنم

29 فروردین 1399 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی