;
دیه

سلام برادرم در دی ۹۸ تصادف کرده بود و فوت کرده بود حکم دادگاه پرداخت دیه شده میخواستم ببینم با توجه به اینکه مال پارسال است و ماه حرام نبوده چقدر دیه تعلق میگیرد

29 فروردین 1399 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی