وصیت

وصیت نامه ای که به صورت دستی نوشته شده است ایا معتبر است ؟

29 فروردین 1399 78

سلام بله ولی با داشتن شرایطی
شخصی که وصیت می کند باید با دست خط خودشان نوشته شده باشد
تاریخ و امضا در آن قید و مشخص شده باشد و در صورت انكار وراث بايد دادخواست تنفيذ وصيت نامه به دادگاه صالح بدهيد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی