فرار از دین

من مدتی است که در خانه پدری به سر می‌برم با وجود مشکلاتی که با همسرم داشتم مهریه‌ام را به اجرا گذاشته‌ام. ایشان قطعه زمینی را که داشتند بعد از درخواست مطالبه مهریه به صورت صوری به اسم برادرشان انتقال دادند، از ایشان به خاطر فرار از دین شکایت کرده‌ام نتیجه چه می شود

30 فروردین 1399 63

به موجب قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ١٣٩٤ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی