سرقت

تکلیف اموالی که سارق به طرفت برده و فروخته و الان نیست چگونه مشخص می گردد.

30 فروردین 1399 71

با توجه به قانون سارق علاوه بر محکومیت به رد مال که عین یا مثل و یا قیمت آن است محکوم می گردد و اگر عین و یا مثل وجود ندارد ارزش اموال از طریق کارشناسی تعیین می گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی