ملک رهنی

ایا ملکی که دررهن دیگری هست قابل انتقال به خریدار است

30 فروردین 1399 73

اگر ملکی در رهن باشد امکان انتقال آن به خریدار وجود ندارد و در واقع معامله چنین املاکی غیرقانونی است و تا زمانی که ملک از رهن خارج نشده یا رضایت و اجازه مرتهن کسی که ملک در رهن اوست گرفته نشده، امکان تنظیم سند رسمی به نام خریدار میسر نمی باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی