مطاابه چک

چک دو میلیون را کجا باید ببرم برای شکایت دادگاه یا شورای حل اختلاف

30 فروردین 1399 59

برای مطاابه وجه چک تا سقف بیست میلیون تومان باید به شورای حل اختلاف مراجعه نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی