توقیف اموال

در صورتی که حکم توقیف اموال داشته باشم و فقط اسم وفامیل فردو بدونم چطور می تونم آدرس جدید ازش پیدا کنم؟

31 فروردین 1399 132

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی