تصادف

من تصادف کردم و طرف مقصر است برای خسارت چه کار کنم

31 فروردین 1399 63

می توانید ابتدا تامین دلیل نمایید و سپس نسبت به دادخواست مطاابه خسارت و افت قیمت خودرو اقدام نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی