خیانت در امانت

من یک گوشی را به یک نفر امانت دادم و در برگه نوشتم تو ۲۴ ساعت امانت که پس بدهد ولی نمیاره چه کار کنم

31 فروردین 1399 75

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی