تنظیم سند توسط وصی بدون رضایت

با سلام وراث مرحومی درباره زمین آن مرحوم ، همگی توافق کرده که حدود 60 درصد آن صرف کار خیر شود و در اختیار وصی باشد. بعد از مدتی یکی از وراث از نظر خود پشیمان شده و در دادگاه طرح دعوی میکند که در دادگاه و تجدید نظر اعتراض ایشان رد شده و آن توافق را تایید میکنند. و الباقی زمین در مزایده فروخته میشود. حال برای انتقال آن 60 درصد دفترخانه گفته همه باید بیایند تا انتقال سند انجام گیرد که عملا ممکن نیست . ایا برای قسمتی که توافق شده به عنوان ثلث مرحوم در نظر گرفته شود و دادگاه هم رای به درستی این توافق داده ایا برای تنظیم سند حضور همه وراث الزامی است. ؟ در مقابل درخواست دفترخانه مبنی بر حضور همه وراث باید چیکار کنیم .ممنون

31 فروردین 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی