حقوقی کیفری

برادر من سال گذشته با شخصی درگیری شده بود.شخص رفته بود پزشک فانونی .در حضور قاضی گفته بود که فقط لبمه.و برادر منم ابنکه فقط .حالا برگه ایی از سوی دادگاه اومده که زخم های دیگه ابی هم توش نوشتن.در حالیکه فقط لبشو برادرم زخم کرده بود.هر دو هم به این موضوع در حضور قاضی اعتراف کرده بودن.حالا ما چه بابد بکنیم؟ایا جای پیگیری داره؟

31 فروردین 1399 65

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی